iStock-1482769912 (1)-1

Användartesternas roll i utvecklingsprocessen

Att ha med användarna i utvecklingsprocessen är inte något nytt. Att förstå värdet av att inkludera användaren, att ha en genomtänkt strategi både för utvecklingsfasen, testerna samt hela livslängden kan vara det som bidrar till en framgång. Att våga ifrågasätta insikter, behov och värdet på ett organiserat och strukturerat sätt genom itererande tester under utvecklingsfasen kan vara det som leder till succé. Nedan följer en rad förklaringar och sanningar med användartesternas betydelse under utvecklingsprocessen.

 

Strategi

 

Vad gör att en produkt eller tjänst blir framgångsrik? Det handlar om att tänka på målet och helheten redan från början. Affärsaspekter som tid, kostnad, resurser, användarnytta och affärsnytta är viktiga från början av ett projekt.

Viktiga frågor att tänka på är: Vad är värt att göra? Vad ska skapas? Vilket värde tillförs? Vem är användaren? Vad förväntas av produkten eller tjänsten, och hur lång tid tar det? Uppfyller produkten eller tjänsten behoven? Vilken upplevelse ska användaren få? Vad tycker kunden och intressenterna är framgångsrikt? Vilket långsiktigt mål och vision har produkten eller tjänsten, och vilka intressenter bör vara involverade? Hur användarvänlig är produkten eller tjänsten?

Det är också viktigt att tänka på hela produkten, från början till slut, och hela dess hållbara livslängd. Med andra ord, hela processen, från första användning till hjälp, service, underhåll, återanvändning och återvinning. För att kunna bedöma en produkts eller tjänsts betydelse, bedöma helheten och se till att det finns värde för användaren, kan följande punkter vara till hjälp. De ger en bra indikation på det nuvarande läget och vad som bör arbetas vidare på. En bra produkt eller tjänst uppfyller alla dessa punkter.

 

 • Skapar en positiv känsla

 • Är lätt att förstå

 • Erbjuder en bra upplevelse

 • Gör användaren nöjd

 • Visar på effektivitet

 • Enkel att använda

 • Har god funktionalitet

 • Gör det enkelt att göra rätt

 • Tar hänsyn till tillgänglighet

 

 

 

Med användarens perspektiv i åtanke

 

Produkt- och tjänsteutvecklare kan ibland bli hemmablinda och tycka att deras idé är fantastisk, men vad tycker en helt okänd person? Skulle den personen förstå hur bra produkten eller tjänsten är, vad den gör och vilket värde den har? Ser personen samma sak som utvecklaren och är de överens om användningsområdet och värdet av produkten eller tjänsten?

Om en produkt eller tjänst ska användas av en specifik målgrupp bör den självklart testas av en representativ användare i en passande situation. Att involvera användaren innebär att man testar och ifrågasätter storlek, form, gränssnitt, behov, värde, funktion, krav, storlek och färg. Att se saker "med användarens ögon" kan vara avgörande för att upptäcka det verkliga värdet och se om det verkliga behovet blir tillfredsställt.

Vid användartester synliggörs problem och områden där användaren har svårigheter, eller om det finns brister i att förmedla produkten eller tjänstens syfte genom användningsområdet, förståelse och funktionalitet. Genom att engagera potentiella användare och hitta objektiva förbättringspunkter kan man successivt uppfylla användarnas behov och närma sig den visionära målsättningen för produkten eller tjänsten. För att sammanfatta: Det är inte produktutvecklaren som avgör om en idé blir framgångsrik, utan återigen användaren. Så frågan är: Har produktutvecklaren råd att inte involvera användare under utvecklingsprocessen?

 

Användartesternas fördelar i utvecklingsprocessen


Planering och testning
 

 

Under utvecklingsprocessen kan man dela upp det i stegvisa loopar, kallade iterationer. De första stegen handlar om att utforska idéer genom skisser eller enkla prototyper. Senare iterationer handlar mer om att verifiera produkten eller tjänsten.

Jag rekommenderar att man tidigt planerar för tester i varje iteration. I testplanen bestämmer man hur många användare som ska delta och andra detaljer som kan påverka resultaten, som vem, hur ofta, när, var och i vilket sammanhang testerna ska genomföras. Att testa med användare som liknar slutanvändarna gör produkten mer träffsäker. I senare iterationer är det viktigt att inkludera kraven, vad som ska mätas och vilket värde som kommer att bekräfta det slutgiltiga resultatet.

Genom att tänka på resultaten redan i planeringen blir det enklare att bestämma vilka mätvärden eller resultat man önskar, och man kan fånga upp viktiga insikter och aspekter på ett enklare sätt.

När du organiserar ett test bestämmer du vilka metoder som ska användas, kombineras eller anpassas. Du bestämmer även testmiljön, vem som ska vara testledare och hur data ska dokumenteras. För att få så tillförlitliga resultat som möjligt bör du fokusera på objektiva frågeställningar. Generellt sett är mer fakta och färre subjektiva åsikter bättre för att få robusta och pålitliga testdata.

Ett av de enklaste användartesten är att be användaren att utföra en fördefinierad uppgift samtidigt som de intervjuas och observeras. Under sådana tester är det viktigt att ge instruktioner till testpersonen och ställa frågor som hjälper dig att förstå deras tankar och fånga kärnan av deras beteende. Här finns tips för att genomföra bra intervjuer.

 

 

Analys och dokumentering 

 

Att skriva ner och dokumentera är ett måste. Under testet med en representativ användare kommer tankar, insikter, upplevelser, förväntningar och känslor fram. Det kan också leda till upptäckt av oväntade insikter. Dessa insikter är svåra att fånga om man inte dokumenterar, och positiva upptäckter kan användas i marknadsföringen senare. Dokumentation gör det också möjligt att gå tillbaka, spåra och förstå de beslut som fattades mellan iterationerna och under utvecklingen.

Efter genomfört test bör all dokumentation noggrant läsas, analyseras och verifieras för att säkerställa att den önskade informationen har samlats in och att frågor har besvarats. Ju tidigare ett behov eller värde analyseras, och problem identifieras och åtgärdas i utvecklingsprocessen, desto mindre resurser slösas. Det är enklare, snabbare och billigare att göra ändringar i de tidiga utvecklingsfaserna än i de senare. Att få kritik, negativ feedback och smärtsamma insikter i ett tidigt skede kan vara det som driver utvecklingen i rätt riktning och hjälper till att undvika resursslöseri.

Ju fler potentiella användare som deltar i testerna, desto mer testdata får man och desto enklare blir det att identifiera mönster av fel, brister och framgångsfaktorer. En regel säger att efter en viss mängd personer som har deltagit i testerna kommer färre nya insikter att framkomma. Att analysera handlar om att omvandla alla resultat, både positiva och negativa, till konkreta värden som kan användas för beslut och för att fortsätta utvecklingen av produkten eller tjänsten. En faktor som kan framgå av resultaten är användarvänligheten hos produkten eller tjänsten.

 

Användarvänlighet kan undersökas med hjälp av följande frågor:

 

 • Förstår användaren vad hen ska göra?

 • Kunde uppgiften slutföras?

 • Hur många och vilka fel gjordes innan uppgiften blev korrekt?

 • Hur lång tid tog det?

 • Vad tyckte användaren?

 • Vilka användare gjorde vilka fel och varför?

 • Förstår användaren den övergripande strukturen och hur snabbt kunde hen navigera?

 • Hur nöjd var användaren och hur enkelt tyckte hen att produkten var att lära sig?

 • Varför gjorde användaren just de misstagen?

 • Hur intuitiv är produkten?

 

Under analysfasen är det också viktigt att reflektera över felkällor som kan påverka resultaten åt fel håll. En felkälla kan vara en testperson som bara ger subjektiva omdömen utan realistiska svar. Ett resultat som är fritt från subjektiva värderingar och felkällor är viktigt för att öka tillförlitligheten.

 


Sammanfattning 

 

Nästa gång du påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt eller om du sitter i ett projekt just nu tänk på följande.

För att skapa en produkt som passar användarna behöver de vara delaktiga i processen. Det är viktigt att planera dina tester och bestämma vilka faktorer som är viktigast, som förståelsen, snabb användningstid eller att användaren inte gör misstag. Glöm inte att utföra användartester i varje utvecklingssteg. Ju fler tester du gör, desto enklare blir det att upptäcka mönster, analysera resultat och fortsätta framåt. Undvik att ha nära vänner eller familjemedlemmar i dina användartester. Och sist men inte minst, se till att dokumentera allt!

QESTIT Team

INSIKTER & NYHETER Håll dig uppdaterad!

Få kunskap, nyheter, inspiration, tips och inbjudningar om kvalitetssäkring direkt i din inkorg.

share the article