iStock-1226883131 (1)

Tillgänglighet – ett måste i dagens produktutveckling

I dagens produktutveckling blir fokus på tillgänglighet allt viktigare. Det är grundläggande för att säkerställa att alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, kan dra nytta av och njuta av en produkt. Att bygga in tillgänglighet från grunden ökar inte bara produktens räckvidd och målgrupp, det främjar också inkludering och respekt för användarnas mångfald. I denna kontext blir tillgänglighet inte bara en funktion, utan en grundprincip som driver innovation och skapar en positiv inverkan på samhället. 

Målet är att alla personer oberoende funktionsnedsättning ska kunna använda en produkt,  navigera och förstå en webbplats eller gränssnitt. Det är viktigt att alla som är involverade i utvecklingen förstår det och arbetar mot samma mål.  

 

Det finns många exempel där produkten är utformad för personer med funktionsnedsättning men som passar bra för hela samhället i stort. Exempelvis att kunna prata in ett textmeddelande i stället för att skriva, att få text uppläst, att kunna använda keyboarden för att stega sig igenom  olika alternativ, filmtextning när du tittar i en tyst miljö, eller möjligheten att kunna förstora text. 
 
I arbetet med att uppfylla tillgänglighetskriterierna kan man ta hjälp av den europeiska standarden EN301549 som i mångt och mycket hänvisar till de amerikanska riktlinjerna för tillgängligt webinnehåll, WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines). 

 

UX, användbarhet och tillgänglighet

 

Gemensamt för UX, användbarhet och tillgänglighet är att sätta användaren i fokus. 
 
I praktiken innebär en kombination av UX, användbarhet och tillgänglighet att inkludera funktioner som kan anpassas, att gränssnittet är enkelt att förstå och använda, och att alla användare  kan sitt mål med en positiv upplevelse. På UX-nivå kan det innebära att tydliga rubriker används med ett underliggande enkelt språk. På användbarhetsnivå kan det innebära att hierarkin på webbsidan är sådan att det inte krävs många klick till att nå innehållet. På tillgänglighetsnivån kan det innebära att gränssnittet har bra kontraster och att varje sida har en text-to-speech funktion.   

 

Genom att kombinera UX, användbarhet och tillgänglighet bidrar det för att alla ska kunna leva i samhället självständigt och på lika villkor. Genom att inkludera alla, skapa och främja lösningar för att övervinna begränsningar och problem, bidrar det till en ökad användbarhet för personer även utan begränsningar. Ett problem ska inte längre vara ett problem, utan det ska finnas en möjlig lösning för alla oavsett funktionsnedsättning.  

 

Det kan vara lätt att kategorisera personer med funktionsnedsättningar till “de andra”. För att belysa hur en funktionsnedsättning klassas och hur vanligt förekommande det är i samhället, räknas till kategorin temporära funktionsnedsättningar personer  som är stressade eller har svårigheter att tillfälligt tänka, förstå och tolka sin omgivning samt känner att inlärning och minne är begränsat, eller en person som har påbörjat åldringsprocessen. Detta är stadier som ett stort antal personer i vårt samhälle kan identifiera sig med, vilket belyser hur viktigt det är för produktionsbolag att inkludera alla och tänka på tillgänglighet på webbsidor och gränssnitt för att inkludera och bibehålla en bred användargrupp.  

 

 

 

Ny tillgänglighetslag träder i kraft 

 

Mest troligt kommer en ny lag att gälla från och med den 28 juni 2025, nämligen en Europeisk Tillgänglighetslag (European Accessibility Act), som innebär att produkter och tjänster som är viktiga för personer med funktionsnedsättning kommer att ses över. Bland annat datorer, smartphones och tjänsterelaterat till passagerartransporter, banker och e-handel. Syftet med Tillgänglighetslagen är att ta bort barriärer för personer med funktionsnedsättning, vilket i förlängningen medför att barriärerna tas bort för alla och den breda massan gynnas.   

 

Lagen kommer resultera i att det blir en gemensam syn på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster, det kommer att bli lättare att köpa och sälja över hela Europa och marknaden för tillgänglighetsanpassade produkter och tjänster breddas. Att inkludera alla ger alltså en fördel till de berörda individerna, affären och samhället. 

 

Detta låter kanske som en självklarhet, men det kräver att organisationer redan i början av ett projekt tar hjälp av personer med rätt kompetenser. Framför allt för planering och organisation, kravsättning, kontinuerlig granskning och testning av innehåll och funktioner på webbsidorna och gränssnitten som innefattar de områden som kommer att beröras av den framtida Europeiska Tillgänglighetslagen. 

 

På organisationsnivå är det viktigt att implementera inkluderande krav genom hela produktutvecklingsprocessen. Detta innebär att regelbundet låta användare testa produkten eller tjänsten under hela projektet för att säkerställa att tillgänglighetsmålen uppfylls. Utbildning och information om tillgänglighetsmål bör också vara en del av organisationens strategi för att skapa medvetenhet och förståelse. 

 

 


Starta med grundprinciperna för tillgänglighet

 

Som ett första skede att göra webbplatser, webbapplikationer, webbläsare och andra verktyg tillgängliga bör grundprinciperna för Tillgänglighet på webben (Web Accessibility) uppfyllas. Grundprinciperna refererar till delar av WCAG:en.  

 

De 4 grundprinciperna är:

 

  • Perceivable  
  • Operable  
  • Understandable  
  • Robust 

 

 

Perceivable: information på en webbsida ska vara presenterat så att det även går att  se och höra innehållet. Tänk därför på att tydligt markera rubriker, använd textalternativ för bilder och ha genomtänkta färgkombinationer, textstorlekar eller på annat sätt underlätta. 

 

Operable: navigering på en webbsida ska kunna utföras på flera olika sätt med exempelvis tangentbordets olika funktioner. Tänk därför på att det ska vara enkelt att navigera, hitta innehåll och bestämma position på en webbsida utan tidsbegränsning och blinkande innehåll.  

 

Understandable innehållet på en webbsida ska vara läsbart och lätt att förstå. Tänk därför på att språket ska vara enhetligt och det ska finnas tydliga förklaringar på svåra ord, samt att felmeddelanden ska guida och att det ska vara svårt att göra misstag.   

 

Robust innehållet är kompatibelt med nuvarande och framtida hjälpmedel, så tänk därför på att exempelvis kombinationer av att olika webbläsare, mediaspelare och hjälpmedel ska fungera. 

 

En viktig del är att genomföra en noggrann granskning innan en webbplats eller gränssnitt går live för att kontrollera att alla tillgänglighetskrav uppfylls. 

 

Sammanfattning

 

Genom att införa en tillgänglighetsstrategi på organisationsnivå, som är i linje med den kommande Europeiska Tillgänglighetslagen, säkerställer du att alla medarbetare delar samma syn på målet att skapa tillgängliga produkter. Att integrera tillgänglighet från projektets början är nyckeln. Det innebär att inkludera tillgänglighetskrav i design- och utvecklingsfasen, vilket gör hela processen mer kostnadseffektiv och tidsbesparande. Kraven på tillgänglighet bör betraktas på samma sätt som andra prestanda- eller funktionskrav från projektets början för att säkerställa att de integreras i gränssnittet eller webbsidan på ett heltäckande sätt. Detta främjar inte bara inkludering utan också långsiktig hållbarhet som överensstämmer med lagkrav och riktlinjer. 

QESTIT Team

INSIKTER & NYHETER Håll dig uppdaterad!

Få kunskap, nyheter, inspiration, tips och inbjudningar om kvalitetssäkring direkt i din inkorg.

share the article