PH_blog_SE_lowcode-nocode

Vad är Low Code/No Code?

Low code och No code-testning är metoder för att automatisera tester med minimal eller ingen kodning alls. Detta är en tydlig avvikelse från den tidigare praktiken där man arbetat nära koden och använde ettor och nollor till att nu använda mer naturligt språk och grafiska gränssnitt för att utföra automatiserade uppgifter. Denna metodik syftar till att förenkla och accelerera testprocessen genom att göra den tillgänglig för personer med olika tekniska kunskapsnivåer, inklusive de som inte har djup programmeringskompetens.

 

Två saker som utmärker Low Code/ No Code:


1. Bredare användarbas:
Low Code/ No code-testning gör det möjligt för personer utan programmeringskunskaper att skapa automatiserade tester. Genom att använda visuella verktyg och enklare gränssnitt kan användare skapa och underhålla automatiserade tester utan att behöva dyka in i kodens detaljer. Detta gör att organisationer kan effektivisera sina testprocesser och möjliggöra ett bredare deltagande inom testningen, vilket i slutändan kan leda till en snabbare och mer agil programvaruleverans. 
 
2. Användarvänlig: Hela tanken med verktygen inom Low code/No code är det de ska vara lätt att förstå samt använda vilket gör inlärningstiden kort. Dessa verktyg är mycket mer visuella än traditionella metoder och det underlättar arbetet. Exempel på Low Code/No Code verktyg är Postman, Playwright, flows, Jmeter, Katalon Studios, Cypress och Leapworks.

 

Low Code/ No Code eller inte

 

En fördel med att starta med Low Code/No Code är att det förhoppningsvis kommer att få många fler att komma igång och skapa. Det kan vara fördelaktigt prismässigt och tidsmässigt och en snabb start kan leda till att man kommer mycket längre, även om det kanske inte alltid leder till att man når hela vägen till målet. Det finns alltid en risk att stöta på problem senare i utvecklingen som kräver mer tekniska lösningar som kan bli dyra att lösa. 
 
Med Low Code/No Code kan inte användarna vara lika detaljerad eller lösa mycket specifika problem eftersom verktygen är avsedda att vara generellt användbara och lättanvända. Det funkar jättebra för företag som har lättare lösningar men för mer tekniska och avancerade lösningar krävs mer avancerade verktyg och kunskap. 
 
Idag finns det ingen lösning på att starta med Low code/ No code och sedan ta in mer teknisk hjälp vid behov. Det är en avvägning som måste göras baserat på ert specifika projekt och mål.

 

Fördelar för företag att använda sig av Low code/ No code


Snabb start och automatisering:
En fördel är att det är lättare att komma i gång och skapa något som är åtminstone halvautomatiserat. Genom att använda verktyg som dessa kan utvecklare snabbt skapa grundläggande system som fungerar och uppfyller slutanvändarnas behov. För vanliga och generella användningsområden, som att skapa en login-sida är det perfekt att använda Low code/ No code. 

 

Enkelhet i testning: Verktygen kan hjälpa till att generera och utföra många testfall snabbt och generellt. I testningssammanhang, som exemplifieras med en login-sida, kan dessa verktyg hantera standardiserade testexempel, vilket minskar behovet av detaljerade och specialiserade tester. Det ger stöd för att tänka på och testa olika scenarier utan att behöva vara tekniskt detaljerad. 
 
Bättre samarbete mellan affärs- och teknikteam: Low-Code/No-Code-plattformar möjliggör närmare samarbete mellan tekniska och icke-tekniska teammedlemmar. Affärsanvändare och beslutsfattare kan få en mer aktiv roll i utvecklingsprocessen, vilket leder till bättre förståelse och samarbete mellan olika avdelningar. 

 

Ökad agilitet och snabbare anpassning till förändringar: Eftersom Low-Code/No-Code-metoder möjliggör snabbare utveckling och enklare ändringar kan företag vara mer flexibla och anpassningsbara till förändrade krav och marknadsförhållanden. 

 

Förändringar i rollen för utvecklare och testare


I den allmänna utvecklingstrenden de senaste tio åren har behovet av att förstå och använda olika verktyg ökat, och användningen av Low Code/ No Code introducerar ytterligare ett verktyg som utvecklare och testare behöver förstå och använda.
Detta innebär att för att vara framgångsrik behöver båda utvecklare och testare idag en bredare kompetensbas och verktygslåda.   
 
För utvecklare innebär införandet av Low Code/No Code en ökad fokusering på arkitektur och design samt ett närmare samarbete med slutanvändarna. Det innebär att de kan dedikera mer tid åt komplexa och systemarkitektuella uppgifter, skapa återanvändbara komponenter och underhålla tekniskt avancerade delar.  
 
Förändringen för testare är att de kan använda Low Code/No Code verktyg för snabbare testning, komplexa testscenarion och automatiserade tester.  

För båda rollerna bli samarbete och kommunikation avgörande. Förändringarna innebär inte bara nya arbetsuppgifter utan möjligheter till att förbättra och optimera arbetsflöden för att möta kraven för snabbare och kvalitativ utveckling av programvara. 

 

Steg innan du sätter igång


Innan du sätter igång finns det några viktiga delar att tänka på:
 
 
Inlärningströskel: Även om syftet med dessa verktyg är att göra det enklare och snabbare än att genomgå långa utbildningar, finns det fortfarande en viss inlärningskurva. Användning av resurser som YouTube och andra handledningar kan vara till stor hjälp för att snabbt komma i gång.  
 
Omvärldsbevakning: För att dra nytta av de senaste och mest användbara verktygen är det viktigt att hålla sig informerad om vad som händer i omvärlden. Att följa med i trender och upptäcka nya verktyg som kan underlätta arbetsflödet är en nyckelkomponent. 
 
Förstå problemställningen: Det är viktigt att tydligt förstå den specifika problemställningen innan man väljer ett verktyg. Att använda fel verktyg för en given uppgift kan leda till ineffektivitet och frustration. Det krävs en noggrann analys av problemet för att matcha det med rätt verktyg. 
 
Köpverktyg: Att välja och köpa rätt verktyg är en kritisk del av processen. Det kan innebära att övertyga beslutsfattare och budgetansvariga om verktygens värde och investera i dem. Det är viktigt att överväga kostnadseffektiviteten och hur verktyget passar in i organisationens övergripande strategi.

 

Sammanfattning


Low Code/No Code-verktyg är mycket användbara eftersom de möjliggör snabb start och minskar kravet på avancerad teknisk expertis. Det ger användare möjligheten att skapa och hantera automatisering för generella ändamål, vilket är fördelaktigt för företag som strävar efter snabbare och mer kostnadseffektiv produktutveckling.
 

Samtidigt bör man understryka vikten av att välja verktyg som passar bäst för det specifika projektet och målet. Trots fördelarna med snabb och kostnadseffektiv utveckling får man inte glömma att Low Code/No Code-verktyg inte kan lösa mer komplexa och detaljerade problem, eftersom de är utformade för att vara generella i sin användning. Det är därför viktigt att vara medveten om begränsningarna och överväga andra mer tekniska lösningar när det krävs för att hantera komplexitet och detaljer i projektet. 

Per Hermansson

Per är en senior testkonsult med utvecklingsbakgrund och arbetar både strategiskt som testledare och nära kod som testautomatiserare. Han är noggrann, analytisk och gillar att förstå system och identifiera brister. Han har även goda kunskaper i kommunikation och organisering vilket gör honom till en bra coach i kvalitetsarbetet.

INSIKTER & NYHETER Håll dig uppdaterad!

Få kunskap, nyheter, inspiration, tips och inbjudningar om kvalitetssäkring direkt i din inkorg.

share the article