Manlig person som arbetar på datorn
ikon-test_automation

Testautomatisering

Korta utvecklingscykler, öka täckning och gör det möjligt för teamet att leverera med effektivitet och förbättra kvalitet.

Frigör resurser för kvalitetsarbete

Testautomatisering - en avgörande komponent för modern mjukvaruutveckling

Automatisering är en avgörande komponent i modern mjukvaruutveckling och gör det möjligt för team att leverera högkvalitativa tjänster och produkter i snabbare takt. Genom att investera strategiskt i testautomatisering, från planering och val av verktyg till kontinuerlig förbättring och anpassning, kan du avsevärt minska utvecklingscyklerna, öka täckningen och förbättra programvarukvaliteten.

En kvinna sitter framför en dator och tänker

Testautomatisering är inte den slutgiltiga lösningen, men med en väl genomtänkt strategi som är anpassad till affärsmålen kan det frigöra resurser för annat kvalitetsarbete. Genom att ge snabb återkoppling på kod- eller konfigurationsändringar kan du enkelt lansera nya funktioner och vara säker på att kritiska affärsprocesser fortfarande fungerar.

Denna trygghet i funktionaliteten gör att du kan skapa utrymme för utforskande tester - och ju mer tid du har att utforska systemet, desto mer kan du lära dig och desto lättare blir det att fatta välgrundade beslut .

Idag är fristående lösningar sällsynta utan oftast sammankopplade. Gränssnitt mot andra tjänster och komponenter måste ständigt optimeras och valideras. Testautomatisering spelar en central roll i detta genom att underlätta kontinuerlig integration och därigenom främja ett kvalitetsorienterat tillvägagångssätt under hela utvecklingscykeln - från en gemensam kodstil och förgreningsstrategi till parprogrammering, enhetstestning och kodgranskning.

Vi hjälper dig

Lyckas med testautomatisering

ikon-strategi Syfte och omfattning Definiera vad du vill uppnå med automatisering. Skilj mellan vad som behöver automatiseras och vad som inte behöver det.
ikon-verktyg Val av verktyg Välja rätt verktyg baserat på teknikstack, användarvänlighet och integrationsmöjligheter med andra verktyg och ramverk.
ikon-programvara_testning Testmiljöer Som efterliknar produktionsmiljön, inklusive maskinvaru-, programvaru- och nätverkskonfigurationer, för att säkerställa att testresultaten är korrekta.
ikon-agil CI/CD-pipeline Integrering av automatiseringssvit med CI/CD-pipelines som möjliggör automatisk testkörning vid varje bygge eller driftsättning.
ikon-riskbaserad_testning Underhåll Utveckla en plan för underhåll och uppdatering av testskript som säkerställer att de förblir effektiva och relevanta.
ikon-effektivitet Utveckling av testfall Som är grundliga och återspeglar användarinteraktioner, affärslogik och prestandakrav.
BEHÖVER DU HJÄLP?

Effektivisera Testarbetet med Automatisering

Är du redo att minska manuellt testarbete och öka täckningen? Vi hjälper dig att implementera testautomatiseringslösningar som sparar tid och förbättrar kvaliteten.

FAQ

Vanliga frågor om testautomatisering.

När bör testautomatisering implementeras?
 • För repetitiva uppgifter som är tidskrävande om de utförs manuellt.
 • När testningen kräver hög precision, t.ex. vid regressionstestning, där samma delar av applikationen måste testas upprepade gånger för att säkerställa att nya ändringar inte har medfört några buggar.
 • För storskaliga projekt där manuell testning av alla funktioner skulle vara opraktiskt.
 • I CI/CD-miljöer, för att säkerställa att ändringar testas automatiskt när de integreras, vilket upprätthåller applikationens kvalitet och stabilitet.
Vilka är utmaningarna med testautomatisering?
 • Initial installationskostnad och tid - Att etablera ett ramverk för testautomatisering kräver en initial investering i verktyg, utbildning och skriptutveckling.
 • Underhåll av testskript - I takt med att applikationerna utvecklas måste testskripten uppdateras, vilket kan vara tidskrävande.
 • Välja rätt verktyg - Det finns många olika verktyg och det kan vara svårt att välja det som bäst passar projektets behov.
 • Krav på kompetens - Testautomatisering kräver att teammedlemmarna har programmeringskunskaper och en djup förståelse för de verktyg och ramverk som används.
Kan testautomatisering ersätta manuell testning?

Nej, testautomatisering kan inte helt ersätta manuell testning. Medan automatisering är utmärkt för repetitiva, dataintensiva och regressionstester, är manuell testning avgörande för utforskande testning, användbarhetstestning och scenarier där mänsklig intuition och kreativitet spelar en avgörande roll. En balanserad strategi, där både manuell och automatiserad testning används, är vanligtvis den mest effektiva strategin.

Hur mäter du framgången med testautomatisering?
 • Ökad testtäckning - Automatisering kan utföra fler tester på kortare tid och täcka in fler funktioner.
 • Minskad tid för regressionstestning - Automatiserade tester kan köras snabbare och oftare, vilket minskar den totala testcykeltiden.
 • Förbättrad upptäckt av fel - Automatiserade tester kan upptäcka fel som kan missas vid manuell testning tack vare deras förmåga att köra tester konsekvent och upprepade gånger.
 • Avkastning på investeringen (ROI) - Även om de initiala installationskostnaderna kan vara höga, kan de långsiktiga besparingarna i tid och resurser vara betydande. För attberäkna ROI måste man jämföra kostnaden för automatisering (inklusive verktygskostnader, utveckling och underhåll av skript) med de tids- och kostnadsbesparingar som den medför.
Vilka typer av tester lämpar sig bäst för automatisering?

Även om många typer av tester kan dra nytta av automatisering är vissa särskilt väl lämpade för det. Dessa inkluderar:

 • Regressionstester - Automatiserade regressionstester är idealiska eftersom de måste köras upprepade gånger mot varje ny version av programvaran för att säkerställa att befintlig funktionalitet inte har brutits av de senaste ändringarna.
 • Smoke-tester - Detta är grundläggande tester som verifierar stabiliteten hos programvarans kritiska funktioner efter att en ny version har släppts. Automatisering av dessa tester möjliggör snabba kontroller av applikationens hälsa.
 • Belastnings- och prestandatester - Automatisering är avgörande för att simulera tusentals eller till och med miljontals virtuella användare som interagerar med applikationen för att testa dess prestanda under varierande belastningar.
 • API-tester - Testning av applikationens API-lager kan automatiseras effektivt för att säkerställa att alla slutpunkter uppfyller förväntningarna på funktionalitet, tillförlitlighet, prestanda och säkerhet.
 • Datadrivna tester - Dessa tester innebär att samma uppsättning teståtgärder körs med flera uppsättningar datainmatningar. Automatisering kan avsevärt påskynda denna process genom att utföra dessa repetitiva uppgifter snabbt och exakt.