Människor på ett kontor framför datorer
ikon-programvara_testning

Sårbarhetsskanning

Säkerställer driftsintegriteten, att säkerhetsåtgärderna är tillräckliga och att kraven på efterlevnad uppfylls.

Identifiering av potentiella hot

Sårbarhetsskanning  - en kritisk del av cybersäkerhet

Idag är frågan inte om en organisation kommer att utsättas för cyberhot, utan när. Sårbarhetsskanning spelar en viktig roll i förebyggande säkerhetsstrategier genom att ge insikter i organisationens säkerhetsställning. Det hjälper till att identifiera svagheter innan de kan utnyttjas, vilket säkerställer att känsliga uppgifter förblir skyddade och att systemen fungerar som avsett. Utöver de omedelbara fördelarna med riskreducering är regelbunden scanning ofta ett krav för efterlevnad av branschstandarder och regelverk. Vilket understryker dess betydelse inte bara för säkerheten utan också för den operativa integriteten.

En manlig person i en stol vid ett skrivbord på ett kontor

Sårbarhetsskanning är inte en engångsuppgift utan en kritisk, kontinuerlig komponent i en robust cybersäkerhetsstrategi. Den ger värdefulla insikter i en organisations säkerhetsläge.

Genom att följa bästa praxis och integrera sårbarhetsskanning i de vanliga säkerhetsrutinerna kan du avsevärt förbättra din försvarsförmåga,  säkerställa skyddet av kritiska tillgångar och kontinuiteten i verksamheten.

Med hjälp av den senaste skanningstekniken granskar vår experter varje aspekt av din infrastruktur, från slutpunkter till nätverksenheter och tjänster, för att identifiera eventuella sårbarheter på en mängd olika plattformar.

Resultatet är en omfattande sårbarhetsrapport som inte bara belyser säkerhetsluckor utan också prioriteringar enligt Common Vulnerability Scoring System och ger vägledning för effektiva åtgärdsstrategier.

Vi hjälper dig med

Omfattande tjänster för hantering av sårbarhet

ikon-riskbaserad_testning Prioritering av hot Analysera och rangordna sårbarheter enligt Common Vulnerability Scoring System för att effektivisera arbetet.
ikon-programvara_testning Regelbunden skanning Implementering av konsekvent scanning för att anpassa dig till nya hot och skydda mot de senaste sårbarheterna.
ikon-säkerhet_överensstämmelse Beredskap för efterlevnad Anpassa skanningsprocedurerna till branschstandarder och lagstadgade krav för att upprätthålla efterlevnaden.
ikon-qa_metodologi Skräddarsydda sårbarhetsanalyser Anpassa processer för att passa de unika egenskaperna i ditt digitala landskap.
ikon-agil Sömlös integration Tillhandahålla data i maskinläsbart format för import till din SIEM.
ikon-strategi Handlingskraftiga strategier Tillhandahålla tydlig, handlingsinriktad vägledning för att åtgärda identifierade sårbarheter.
BEHÖVER DU HJÄLP?

Identifiera Sårbarheter och Förhindra Angrepp

Sårbarhetsskanning hjälper dig att identifiera,  eliminera säkerhetsbrister och skydda din verksamhet mot framtida hot.

FAQ

Vanliga frågor om sårbarhetsscanning

Hur skiljer sig sårbarhetsskanning från penetrationstestning?

Sårbarhetsskanning är en automatiserad process som identifierar kända sårbarheter i programvara och system. Den är vanligtvis bred och fokuserar på att identifiera potentiella sårbarheter. Penetrationstestning (pen testing) är å andra sidan en mer riktad, manuell process där säkerhetsexperter försöker utnyttja sårbarheter i ett system och simulera en attack för att testa hur effektiva säkerhetsåtgärderna är. Medan sårbarhetsscanning identifierar potentiella sårbarheter, försöker penetrationstestning utnyttja dem, vilket ger en djupare analys av en organisations säkerhetssårbarheter.

Kan sårbarhetsskanning störa min affärsverksamhet?

Skanningar är i allmänhet inte påträngande och kan schemaläggas under lågtrafik för att minimera eventuell påverkan på affärsverksamheten. Det går också att definiera break-out-tillstånd beroende på systemens svarstider. Trots detta finns det en liten risk för störningar som måste beaktas under designprocessen.

Hur ofta bör sårbarhetsskanning genomföras?

Hur ofta sårbarhetsskanningar ska göras kan bero på olika faktorer, bland annat organisationens storlek, nätverkets komplexitet, myndighetskrav och den tid det tar att slutföra skanningen. Som en bästa praxis rekommenderas dock att sårbarhetsskanningar genomförs minst en gång i kvartalet. Mer känsliga miljöer eller miljöer som omfattas av strikta lagstadgade mandat kan kräva månatliga eller till och med kontinuerliga skanningar för att upptäcka och minska sårbarheter omedelbart.

Är sårbarhetsscanning obligatoriskt för efterlevnad?

Många regelverk kräver regelbundna sårbarhetsutvärderingar som en del av efterlevnaden. Till exempel PCI-DSS där sårbarhetsskanning av interna och externa miljöer krävs kvartalsvis. Sårbarhetsskanning kan bidra till att uppfylla dessa krav genom att systematiskt identifiera och dokumentera potentiella säkerhetsluckor.

Kan sårbarhetsskanning garantera ett säkert nätverk?

Även om sårbarhetsskanning är en viktig komponent i en omfattande cybersäkerhetsstrategi kan den inte garantera ett helt säkert nätverk. Detta beror på att nya sårbarheter ständigt upptäcks och att sofistikerade angripare kan utnyttja nolldagssårbarheter, som är okända för allmänheten och därmed inte kan upptäckas genom regelbundna skanningar. Sårbarhetsskanning bör därför vara en del av en omfattande säkerhetsstrategi i flera lager, inklusive regelbundna uppdateringar och korrigeringar, utbildning av anställda, penetrationstestning och andra säkerhetsåtgärder för att ge det bästa försvaret mot cyberhot.

Lär dig mer

Ta del av de senaste kunskapsartiklarna om säkerhet